Program # TF 2017

16:00 Adolpho

16:20 Znouzecnost

17:25 Slapdash

18:30 Burning Steps

19:40 Mr. Loco

21:00 Visací zámek

22:45 Prago Union

00:15 Trautenberk